Riječ dekana tehničkog fakulteta

Uncategorized

Poštovani studenti,

Tehnički fakultet se sastoji od vrlo atraktivnih i na tržištu traženih studijskih  programa: Arhitektura, Građevinarstvo, Geodezija, Hidrotehnika, Drumski saobraćaj, Menadžment u saobraćaju, Bezbjednost u saobraćaju, Inženjerska informatika i Poljoprivreda.

U skladu sa iskustvima i pozitivnim  dostignućima srodnih fakulteta menadžment Evropskog univerziteta  „Kallos“, postavio je za cilj da mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je na nivou studijskih programa koji se realiziraju u regionu i EU.

Planovi i programi studija su koncipirani  u skladu sa standardima EU i zemalja u okruženju. Studij se realizira kroz dodiplomske, master i doktorske studije prema principima Bolonjske deklaracije.

U procesu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada angažirani su referentni, eminentni stručnjaci sa potvrđenim kompetencijama u  naučnoj i stručnoj oblasti.

Kabineti i laboratorije za auditorne, laboratorijske vježbe i predavanja su opremljeni najsavremenijom opremom sa ciljem da studentima omoguće maksimalne uslove studiranja. Univerzitet je uspostavio saradnju sa nizom firmi iz oblasti studijskih programa Tehničkog fakulteta, kako bi studenti mogli obavljati praktični dio nastave.

Naš fakultet rukovodi se principima akademskih i naučnih sloboda. Sa zadovoljstvom prihvatamo kreativne i inovativne ideje studenata i nastojimo iste implementirati u nastavni proces.

Osnovni cilj je da studenti završetkom studija steknu kvalitetna znanja i vještine koje im omogućavaju konkurentnost na tržištu, kao i osnovu za dalje stručno i naučno usavršavanje. Stečeno znanje i vještine, daju vam mogućnost zaposlenja u različitim privrednim subjektima javnog i/ili privatnoga karaktera u zemlji i inostranstvu, državnim organima uprave, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, agencijama, nevladinim organizacijama.

Svako ima svoju viziju. Naša vizija je posebno mjesto u društvu najboljih. Prioritetan cilj je obrazovati i vaspitati mladoga čovjeka da bude dobar stručnjak u svojoj oblasti, te da znanjem i djelovanjem  pomogne i doprinese tehnološkom razvoju cijelokupnog  društva.

Vjerujemo da je  Vaša odluka i izabor Fakulteta tehničkih nauka ispravna. Želimo da Vaš trud bude nagrađen. Očekujemo Vas u namjeri da vam prenesemo naša znanja i iskustva.

S poštovanjem,

 

V.D. Dekan Tehničkog fakulteta

Prof.dr. Jasminka Sadadinović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *